Naskah Negara Kertagama Pupuh XCI – XCVIII

XCI

 1. jurwiyanin / cucud saha buyut nikan amaceh maceh, prapta manrtta riɳ çwaran umambil i sadulur ika, solahulah nikamuhara guyw anukani lumihat, etunikhan wineh waçana taɳ para wadana kabeh.

 2. ri wkasan kinon / marka milwalariha ri harp, mantry upapatti kapwa dinulurnyan alarih aniduɳ, manhuri khandamohi paniduɳnira titir inalm, çri nrpatin widagda manulangapi rsp alanö.

 3. 3. gita narendra maɳhlahlandani jner anani, mrak manawuwwan i padapa tulyanika rin alanö, lwir mmadu len / guladrawa rinok / rin amanis anener, wança maghasa tulyanika rin rs anuner i hati.

 4. haryya ranadikara lali yan hatur i narapati, haryya mahadikara ta dulur nika parn amuwus, an / para handyan apti miha- (133a) te siran arakherakhet, a juga linnira t-her umantuk / hadadadakan.

 5. çri krtawarddaneçwara mamanjaki si ra rumuhun, nkana rika witana ri tnah rinacana dinadak, çorinireki gitada lawan / tkesira rahajöɳ, sotan ulah karamyan ikanaɳ guyu juga winanun.

 6. ndaluwaran sireki ri dataɳ narapatin anadeg, gitaniranyat andani girahyasen in umulat, çoranireki suçrama nirukti lituhayu waged, gi ta nikanhiribhirib aweh rsepanin umulat.

 7. çri naranatha tan sipi wagusnira tlas arasuk, asta tkesnirekin upabharyya rahayu sawala, tusnin amatya wança wicaksana tetes in ulah, etuniran pabanwal anibaken ucapan anne.

 8. naɳ nawanatya kapwa tinapaknira tinewekaken, asya makadi tan pat ikaɳ guyu parn aslur, mwaɳ karunamanun tanis aweh skel apuhara luh, etu nikaɳ tumon / pada kamanusan anenanen.

 9. sinhitin arkka linsir irika nrpatin atlasan, nka para handyan amwit umusap / ri padatala haji, liɳ nika muktapapa sinunan sukha kadi tan i rat, tan / wuwusen / stuti- (133b) nya haji sampun umulih hi dalm.

Terjemahan

 1. Pembesar daerah angin membadut dengan para lurah. Diikuti lagu, sambil bertandak memilih pasangan. Solah tingkahnya menarik gelak, menggelikan pandangan. Itulah sebabnya mereka memperoleh hadiah kain.

 2. Disuruh menghadap baginda, diajak minum bersama. Menteri upapati berurut minum bergilir menyanyi. Nyanyian Manghuri Kandamuhi dapat sorak pujian. Baginda berdiri, mengimbangi ikut melaras lagu.

 3. Tercengang dan terharu hadirin mendengar suara merdu. Semerbak meriah bagai gelak merak di dahan kayu. Seperti madu bercampur dengan gula terlalu sedap manis. Resap membaru kalbu bagai desiran buluh perindu.

 4. Arya Ranadikara lupa bahwa Baginda berlaku bersama Arya Mahadikara, mendadak berteriak bahwa para pembesar ingin beliau menari topeng. “Ya!” jawab beliau; segera masuk untuk persiapan.

 5. Sri Kertawardana tampil ke depan menari panjak. Bergegas lekas panggung disiapkan ditengah mandapa. Sang permaisuri berhias jamang laras menyanyikan lagu. Luk suaranya mengharu rindu, tingkahnya memikat hati.

 6. Bubar mereka itu ketika Sri Baginda keluar. Lagu rayuan Baginda bergetar menghanyutkan rasa, Diiringkan rayuan sang permaisuri rapi rupendah. Resap meremuk rasa merasuk tulang sumsum pendengar.

 7. Sri Baginda warnawan telah mengenakan tampuk topeng. Delapan pengiringnya dibelakang, bagus, bergas pantas keturunan arya, bijak, cerdas, sopan tingkah lakunya. Inilah sebabnya banyolannya selalu tepat kena.

 8. Tari Sembilan orang telah dimulai dengan banyolan. Gelak tawa terus menerus, sampai perut kaku beku. Babak yang sedih meraih tangis, mengaduk haru dan rindu. Tepat mengenai sasaran menghanyutkan hati penonton.

 9. Silam matahari waktu lingsir, perayaan berakhir. Para pembesar minta diri mencium duli paduka. Katanya: “Lenyap duka oleh suka, hilang dari bumi!”. Terlangkahi pujian Baginda waktu masuk istana.

XCII

 1. manka tinkahiran/ pamukti sukha riɳ pura tumkani sestiniɳ manah, tatahhan lara dahat/ ndatan malupa riɳ kaparahitan i haywaniɳ praja, anwam/ tapwana kabwatan sira tathapi sugata sakalan/ maharddika, deniɳ jñana wiçesa çudda pamademnira ri kuhakaniɳ duratmaka.

 2. ndatan mahuwusan kawiryyanira len/ wibhawanira dudug/ rin ambara, singih çri girinathamurtti makhajanma ri siran agawe jagaddita, byakta manguh upadrawawihan i sajñanira manasar iɳ samahita, moktan kleça keta katona nuniweh wuwusana tika saɳ sada mark.

 3. nahan hetuni kottaman/ nrpat kaprakaçitaɳ pinujiɳ jagattraya, sakwehniɳ jana madyamottama kanista pada mujaraken/ çwarastuti, anhiɳ sotnika mogha langen atuwuh wukira sira panöbaniɳ sarat, astwanirwa lawas/ bhatara rawicandrama sumelh i bhumimandala.

Terjemahan

 1. Begitulah suka mulia Baginda raja di pura, tercapai segala cita. Terang baginda sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat dan Negara. Meskipun masih muda dengan suka rela berlaku bagai titisan Budha. Dengan laku utama beliau memadamkan api kejahatan durjana.

 2. Terus membumbung ke angkasa kemasyhuran dan keperwiraan Sri Baginda. Sungguh beliau titisan Bhatara Girinata untuk menjaga buana. Hilang dosanya orang yang dipandang dan musnah letanya abdi yang disapa.

 3. Inilah sebabnya keluhuran beliau masyhur terpuji di tiga jagat. Semua orang tinggi, sedang dan rendah menuturkan kata-kata pujian. Serta berdoa agar Baginda tetap subur bagai gunung tempat berlindung. Berusia panjang sebagai bulan dan matahari cemerlang menerangi bumi.

XCIII

 1. sakweh saɳ panditan anyadarani maniket kastawan/ çri narendra, çri buddaditya saɳ bhikswagaway i sira bhogawwali (134a) çloka kirnna, riɳ jambudwipa tongwanira manaran i kañcipuri sadwihara, mwaɳ saɳ wipranaran/ çri mutali sahrdayawat/ stuti çloka çudda.

 2. astam/ saɳ panditeɳ bhumi jawa saha saɳ çastradaksatiwijña, kapwagostyaniket/ çloka hana wacawacan/ ngwanirekin pamarnna, mukya mungwiɳ praçasti stutni nrpati tkap/ saɳ sudarmmopapatti, saɳ wruh rin gita giteniketiran aniket/ stotra lumreɳ puri jro.

Terjemahan

 1. Semua pendeta dari tanah asing menggubah pujian Baginda. Sang pendeta Budhaditya menggubah rangkaian sloka Bogawali. Tempat tumpah darahnya Kancipuri di Sadwihara di Jambudwipa.Brahma Sri Mutali Saherdaya menggubah pujian sloka indah.

 2. Begitu pula para pendeta di Jawa, pujangga, sarjana sastra. Bersama-sama merumpaka sloka pujasastra untuk nyanyian. Yang terpenting pujasastra di prasasti, gubahan upapati Sudarma. Berupa kakawin, hanya boleh diperdengarkan di dalam istana.

XCIV

 1. ambek saɳ maparab/ prapañca kapitut/ mihat i parakawiçwareɳ pura, milwamarnna ri kastawanrpati dura panikt ika lumra riɳ sabha, anhiɳ stutya i jöɳ bhatara girinatha patnanika mogha sanmatan, tan len/ prartthana haywaniɳ bhuwana mukya ri pageha narendra riɳ praja.

 2. riɳ çakadri gajaryyamaçwayujamasa çubhadiwaça purnnacandrama, nka hingan/ rakawin/ pamarnnana khadigwijayanira narendra riɳ praja, kwehnin deça riniñci donika minustaka manarana deçawarnnana, pangil/ panhwata sanmata nrpati mengeta rin alawas atpadeɳ lanö.

 3. nirwya teki lawasnira çrin aniket/ kakawin awtu bhasa riɳ karas, tembeyanya ça- (134b) kabda pinrwanika lamban i tlas ika parwwa sagara, nahan teki caturtthi bhismaçaranantya nika sugataparwwa warnnana, lambaɳ mwaɳ çakakala taɳ winaluyan gatinikan ameweh turuɳ pgat.

 4. donyan mankana wrddya yan panikete haji kathamapi tan tame lanö, göɳ bhaktyasih anatha hetunikapaksa tumuta san umastawe haji, çloka mwan kakawin kiduɳ stuti nike haji makamuka deçawarnnana, nhiɳ tohnyeki wilajja niçcaya yadin guyuguyun apa deya lampunen.

Terjemahan

 1. Mendengar pujian para pujangga pura bergetar mencakar udara, Prapanca bangkit turut memuji Baginda, meski tak akan sampai pura. Maksud pujiannya agar Baginda gembira jika mendengar gubahannya. Berdoa demi kesejahteraan Negara, terutama Baginda dan rakyat.

 2. Tahun saka gunung gajah budi dan janma (1287) bulan Aswina hari purnama. Siaplah kakawin pujaan tentang perjalanan keliling Negara. Segenap desa tersusun dalam rangkaian, pantas disebut Desawarnana. Dengan maksud, agar Baginda ingat jika membaca hikmat kalimat.

 3. Sia-sia lama bertekun menggubah kakawin menyurat di atas daun lontar. Yang pertama “Tahun Saka”, yang kedua “Lambang” kemudian “Parwasagara”. Berikut yang keempat “Bismacarana”, akhirnya cerita “Sugataparwa”. Lambang dan Tahun Saka masih akan diteruskan, sebab memang belum siap.

 4. Meskipun tidak semahir para pujangga di dalam menggubah kakawin, terdorong cinta bakti kepada Baginda, ikut membuat pujasastra berupa karya kakawiin, sederhana tentang rangkaian sejarah desa. Apa boleh buat harus berkorban rasa, pasti akan ditertawakan.

XCV

 1. purih in awan/ lanenalh in adyah akikuk i dusun, artu kuraɳ prahasana kumul kuna rin ujar arum, dugaduga satya sadu juga sih lalis ika matilar, mapa karikapa don wruh ika riɳ smarawidi wiphala.

 2. karananikanapih wisaya tan/ karaktan in ulah, wuta tuli tan/ wru lagrininalh nin alara katilar, pawarawarah mahamuni duduga rin-gep i hati, pijer aniwö kriyadwaya matanya tan umur atilar.

 3. lkas ika tan/ pahi mwan atapen giriwana manusup, agaway umah pahoman asnöt/ jnek amati tutur, kamala na- (135a) tarnya len asana tanduran ika maruhur, kamalasana ywa nama ni sampun alawas amatek.

Terjemahan

 1. Nasib badan dihina oleh para bangsawan, canggung tinggal di dusun. Hati gundah kurang senang, sedih, rugi tidak mendengar ujar manis. Teman karib dan orang budiman meninggalkan tanpa belas kasihan. Apa gunanya mengenai ajaran kasih, jika tidak diamalkan?

 2. Karena kemewahan berlimpah, tidak ada minat untuk beramal. Buta, tuli, tak Nampak sinar memancar dalam kesedihan, kesepian. Seyogyanya ajaran sang Mahamuni diresapi bagai pegangan. Mengharapkan kasih yang tak kunjung datang, akan membawa mati muda.

 3. Segera bertapa brata di lereng gunung, masuk ke dalam hutan. Membuat rumah dan tempat persajian ditempat sepi dan bertapa. Halaman rumah ditanami pohon kamala, asana, tingg-tinggi. Memang Kamalasana nama dukuhnya sudah lama dikenal.

XCVI

 1. prapañca pracacah pañca, pracacad/ pocapan/ ceced, prapöɳpöɳ pipi pucce prm, pracoɳcoɳ cet pacehpaceh.

 2. tan/ tata tita tuten, tan tetes/ tan tut iɳ tutur, titik/ tantri tateɳ tatwa, tutun/ tamtam/ titir ttitih.

Terjemahan

 1. Prapanca itu pra lima buah. Cirinya: cakapnya lucu, pipinya sembab, matanya ngeliyap, gelaknya terbahak-bahak.

 2. Terlalu kurang ajar, tidak pantas ditiru. Bodoh tidak menuruti ajaran tutur. Carilah pimpinan yang baik dalam tatwa. Pantasnya ia dipukul berulang kali.

XCVII

 1. samalan/ pu winadaprih, prih dana wipulan/ masa, tama san/ çara riɳ gatya, tyaga riɳ rasa sanmata.

 2. yaça saɳ winadanunsi, sinuɳ dana wisançaya, yan aweh magawe tibra, brati wega maweh naya.

 3. mataruɳ tuhu wanyapraɳ, praɳnya wahhu turuɳ tama, masa lingara çunya prih, prihnya çura galiɳ sama.

Terjemahan

 1. Ingin menyamai Mpu Winada. Mengumpulkan harta benda. Akhirnya hidup sengsara. Tapi tetap tinggal tenang.

 2. Winada mengejar jasa. Tanpa ragu uang dibagi. Terus bertapa brata. Mendapat pimpinan hidup.

 3. Sungguh handal dalam yuda. Yudanya belum selesai ingin mencapai nirwana, jadi pahlawan pertapa.

XCVIII

 1. yan bwat para kawi maparab/ winadan atapa brata krta juga rin-gep, maitryasih in alulut upeksa riɳ huwus awarsih ariris in ulah, tyage sukha wibhawa yatan katemwa sakahananika nukhani saphala, tatan hunina mihat i solahiɳ para winada cinala ri ni dalm.

Terjemahan

 1. Beratlah bagi para pujangga menyamai Winada, bertekun dalam tapa. Membalas dengan cinta kasih perbuatan mereka yang senang menghina orang-orang yang puas dalam ketenangan dan menjauhkan diri dari segala tingkah, menjauhkan diri dari kesukaan dan kewibawaan dengan harapan akan memperoleh faedah. Segan meniru perbuatan mereka yang dicacat dan dicela di dalam pura.

Colophone I

lti nagarakertâgama samâpta, sankatha çri mahârâja wilwatikta, tkeng nusa pranusâ kacayeng sira, makadi bâIirâjya pratistânkana, makânimitang sanghyang praçasti waçita, tkeng yawadwipa samanta

Colophone II

Samankana tlas tinular, tkapnirarcapamasah, nkaneng khancanasthana, hing pulina bali, ring thani pradesa kawyan/ ring wetan ing talaga dwaja, sdening tinangung ripu, kurang kawotnya kapayuna de sang lotati crdda maaccha, apan tan tameng guru Iaghu pasanan, hakeh prabhedanya, kewalwya milwa matrang nurat, ring dina, u, wr, khirangapahan; karttikha masaning panilman, i çaka, paksang rno ghana dewa, 1662; samana kowusanya sinurat, kampuraha dyanira sang manemwng dlaha makadi san amaccha, dumadyaknang kadirghayu sanira san anurat, Om dirghayurastu tatastu hastu, aum samasampurnnaya namah swaha.

About Sastro Sukamiskin